làm sao để phát triển chiều cao cho người đang phát triển

làm sao để phát triển chiều cao cho người đang phát triển